Fris Webdesign Logo Doorzichtig SVG

Algemene Voorwaarden

Fris Webdesign

main bg4

Bedrijfsgegevens:

Naam van de vestigingseenheid: Fris Webdesign

Naam: Frederik Boullart

Adres: Vennenstraat 27, 9290 Wichelen

GSM – Mail: 0495 60 03 29 – frederik@friswebdesign.be

BTW nummer: BE 0637.849.135

Artikel 1: Definities In deze voorwaarden worden verstaan onder:

 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht verstrekt aan het Fris Webdesign.
 • Fris Webdesign: het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de opdracht. Zie de bedrijfsgegevens hierboven.
 • Opdracht: de door de opdrachtgever verstrekte opdracht tot het verrichten van werkzaamheden door het Fris Webdesign.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Fris Webdesign en de opdrachtgever


Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten, diensten, handelingen en overeenkomsten die worden verstrekt door, of gesloten met Fris Webdesign.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen de opdrachtgever en Fris Webdesign.
 3. Door het ondertekenen van een overeenkomst of offerte, geef je ook aan dat je kennis genomen hebt van deze algemene voorwaarden en dat je ermee akkoord gaat.


Artikel 3: Offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Fris Webdesign zijn vrijblijvend en gelden slechts als aanbod tot het sluiten van een overeenkomst. Deze offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn vermeld wordt in de offerte. Aan de hand van de offerte zal een factuur opgesteld worden, met indien van toepassing mogelijke extra bestelde werken.
 2. Het aanbod kan enkel schriftelijk worden aanvaard door de opdrachtgever en dit samen met de algemene voorwaarden.
 3. Een samengestelde prijsopgave geeft geen verplichting aan Fris Webdesign tot het verrichten van enkel een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. De getekende offerte is alles bepalend en overstijgt eerder afgesproken mondelinge overeenkomsten.
 5. Aanbiedingen, promoties, solden gelden niet voor toekomstige opdrachten.


Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Fris Webdesign zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en daarbij rekening houdend met de eisen en wensen van de opdrachtgever, zoals deze bij de opdracht / offerte zijn vermeld.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering meer werkzaamheden nodig zijn dan bij de opdracht zijn vermeld, zal Fris Webdesign deze werkzaamheden in overleg met de opdrachtgever uitvoeren en de opdrachtgever hierover tijdig informeren.
 3. Fris Webdesign heeft het recht om de uitvoering van de overeenkomst te laten verrichten door derden, al dan niet in onderaanneming. Indien de opdrachtgever niet akkoord is met een uitvoering in onderaanneming of wenst te weten wie deze onderaanneming zal uitvoeren, dan dient deze dit voor aanvang van de opdracht te melden aan Fris Webdesign.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Fris Webdesign aangeeft noodzakelijk te zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, uiterlijk binnen de 10 werkdagen worden overgemaakt aan Fris Webdesign. Zijn deze niet tijdig overgemaakt aan Fris Webdesign, dan heeft Fris Webdesign het recht de uitvoering op te schorten en eventuele kosten al gemaakt volgens de gebruikelijke tarieven 90 euro / uur in rekening te brengen aan de opdrachtgever.
 5. Fris Webdesign is niet aansprakelijk voor schade van eender welke aard door fout / onvolledige / onjuiste gegevens verstrekt door de opdrachtgever, tenzij deze fout / onvolledige / onjuiste gegevens kenbaar hoorde te zijn door Fris Webdesign.
 6. Fris Webdesign zal de werken uitvoeren naar gelang de termijn opgegeven in de offerte. Is dit in meerdere fasen dan mag Fris Webdesign volgende fasen opschorten tot de opdrachtgever de voorgaande fasen goedgekeurd of betaald heeft. Het is belangrijk dat alle foto’s en teksten tijdig opgeleverd worden zodat er in de termijn kan gestart worden en deze termijn gerespecteerd kan worden, indien dit niet het geval is heeft Fris Webdesign het recht de opdracht op te schorten en het totaalbedrag te factureren aan de opdrachtgever. De extra kosten voortvloeiend door deze vertraging zullen volgens de gebruikelijke tarieven 90 euro / uur in rekening gebracht worden bij de opdrachtgever.
 7. Fris Webdesign is niet verplicht om diensten te gebruiken die door de opdrachtgever worden aangeleverd.


Artikel 5: Gebruiksvoorwaarden

 1. De opdrachtgever zal de diensten niet gebruiken voor onrechtmatige handelingen, strafbare feiten of handelingen die in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden of de algemene voorwaarden.
 2. De opdrachtgever zal geen handelingen uitvoeren die Fris Webdesign of onderaanneming hindert of nadelig beïnvloedt. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de geleverde diensten.
 3. De gehuurde diensten en infrastructuur zullen nooit gebruikt worden voor het opslaan of verspreiden van illegale software of x-rated content verboden door het Belgische gerecht.
 4. De gehuurde diensten en infrastructuur zullen niet gebruikt worden om het verspreiden van SPAM, virussen of dingen die andere mensen schade kunnen berokkenen.
 5. Het verspreiden van auteursrechterlijk beschermd materiaal zonder vooraf verkregen toestemming van de auteur zal eveneens beschouwd worden als een illegale activiteit, hiervoor kan Fris Webdesign niet aansprakelijk worden gesteld.


Artikel 6: Extra werken en wijzigingen

 1. Indien Fris Webdesign op verzoek of instemming van de opdrachtgever extra prestaties heeft verricht die niet in de offerte staan, zullen deze prestaties gefactureerd worden volgens de gebruikelijke tarieven van Fris Webdesign 90 euro / uur. Fris Webdesign is niet verplicht te voldoen aan een verzoek om meer te maken dan overeengekomen is. Fris Webdesign zal schriftelijk informeren over de meerprijs van dit verzoek.
 2. Na het goedkeuren van de offerte is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan te brengen aan een goedgekeurd design.
 3. Tariefswijziging kan gebeuren bij het verlengen van de opdracht of bij wijziging van de wet- en regelgeving, hiervoor zal de klant tijdig op de hoogte gesteld worden (minstens 1 maand voor de verlenging) en kan hij hier ook niet mee akkoord gaan en de overeenkomst stopzetten. Hij moet hier wel de opzegtermijn voor respecteren en dit ook tijdig kenbaar maken.


Artikel 7: Betaling en facturen

 1. Alle facturen zijn betaalbaar via overschrijving. Betwistingen in betrekking tot deze facturen dienen schriftelijk of via mail kenbaar gemaakt te worden binnen de 7 dagen na het verzenden van de factuur en dit per aangetekend schrijven aan Fris Webdesign.
 2. Een goedgekeurde offerte zal worden opgesplitst in een eenmalige factuur (ontwerp website, aanpassingsuren,..) en een wederkerende factuur (onderhoud, hosting, monitoring, eventuele licenties,etc.). De wederkerende factuur zal bij de start van het project betaald moeten worden, de eenmalige factuur na het project. Bij projecten van meer dan 3500 euro kan Fris Webdesign ook een tussentijdse factuur sturen.
 3. Indien de uiterste betaaldatum van de factuur overschreden wordt en er nog geen betaling heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever aan Fris Webdesign een schadevergoeding verschuldigd. Er wordt een schadevergoeding van 25 euro per aanmaning gerekend. De eerste aanmaning is gratis, daarna, zal er elke 7 dagen een aanmaning worden verstuurd. Na 3 aanmaningen zal een incassobedrijf aangesproken worden en zal dit aanzien worden als nalatigheid. Bij nalatigheid of geen betaling heeft Fris Webdesign het recht om verdere activiteiten op te schorten en alle diensten stop te zetten. De creaties van Fris Webdesign kunnen dan niet meer gebruikt worden.
 4. De opdrachtgever is pas eigenaar van de broncode, de intellectuele eigendom na betaling van alle facturen. Fris Webdesign blijft eigenaar van hosting.
 5. Indien de opdrachtgever tekort schiet in de betaling van facturen kan Fris Webdesign onmiddellijk de overeenkomst en toegang tot de diensten beëindigen. Dit wil zeggen: het schrappen van de domeinnaam, schrappen van de e-mailadressen, stopzetten van hostingdiensten en het offline halen van de website. Hierbij zal de opdrachtgever geen aanspraak kunnen maken op inkomstenverlies als gevolg van deze stopzetting.
 6. Fris Webdesign kan niet aansprakelijk gesteld worden voor prijswijzigingen van hostingproviders of derden, deze worden doorgevoerd zonder kennisgeving van Fris Webdesign.


Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Fris Webdesign zal er altijd op toezien dat de te verstrekken diensten met zorg worden uitgevoerd. Fris Webdesign is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan verkeerde gegevens verstrekt door de opdrachtgever.
 2. Fris Webdesign is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, bedrijfsschade en gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiend uit of in verband met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Fris Webdesign of zijn ondergeschikten.
 3. De aansprakelijkheid van Fris Webdesign zal altijd beperkt blijven tot het bedrag dat al in rekening is gebracht of nog in rekening te brengen is aan de opdrachtgever.
 4. Wat de aansprakelijkheid betreft van toeleveranciers of pluginleveranciers heeft Fris Webdesign geen aansprakelijkheid boven of anders dan dat de derden bereid zijn te aanvaarden voor hun diensten.
 5. Fris Webdesign kan niet aansprakelijk gesteld worden voor inhoud / foto’s van de website goedgekeurd of geleverd door de opdrachtgever. (Auteursrechten, schending van de wetgeving, schadelijke inhoud,..)
 6. Indien de opdrachtgever zelf aanpassingen aan de website brengt, de code, server of e-mailinstellingen waardoor de werking veranderd, is Fris Webdesign niet aansprakelijk. Herstellingen en aanpassingen naar de oorspronkelijk inhoud zullen kosten met zich meebrengen aan de gebruikelijk tarief van 90 euro per uur, waarbij elk gestart uur aangerekend zal worden.
 7. Fris Webdesign kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van de website. Php code en plugins veranderen continue van code en krijgen updates, het is perfect mogelijk dat er een functionaliteit niet werkt en dat Fris Webdesign dit niet tijdig ziet. Indien er iets niet werkt stelt de opdrachtgever Fris Webdesign op de hoogte en zal deze dit tijdig binnen de 20 dagen herstellen. Op elke website staan contact gegevens van de opdrachtgever dat de opdrachtgever zijn klanten kunnen gebruiken in geval van malfunctie van een onderdeel. Stel dat een afsprakensysteem, betaalsysteem, contactformulier, .. niet werkt dan is Fris Webdesign hier niet aansprakelijk voor, maar zal het trachten dit zo snel mogelijk te herstellen.
 8. Fris Webdesign is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren met persoonsgegevens van domeinnamen en hosting bij een hostingprovider of registrar.
 9. Fris Webdesign is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade niet opgenomen in deze voorwaarden of uitdrukkelijk bepaald. In ieder geval blijft dit beperkt tot het bedrag van de overeenkomst. De opdrachtgever vrijwaart Fris Webdesign voor elke schadeclaim of vordering van derden, ook na beëindigen van de overeenkomst.


Artikel 9: Andere bepalingen

 1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 2. Op onze offertes en aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing.
 3. Fris Webdesign heeft het recht om een website, geleverde dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen voor onderhoudswerkzaamheden te doen die noodzakelijk zijn.
 4. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Dendermonde.


Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

 1. Fris Webdesign behoudt zich het eigendom van de door hem vervaardigde zaken voor totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
 2. Zolang het eigendomsvoorbehoud van toepassing is, mag opdrachtgever de zaken niet verpanden, verhuren of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking stellen.
 3. Door Fris Webdesign gemaakte scripts en programma’s blijven eigendom van Fris Webdesign.


Artikel 11: Intellectueel eigendomsrecht

 1. Fris Webdesign behoudt zich het recht voor om producten en/of diensten die onderdeel zijn van de opdracht, in te zetten voor referentiedoeleinden.
 2. Opdrachtgever verkrijgt bij afloop van de opdracht en na volledige betaling daarvan het gebruiksrecht voor de door Fris Webdesign vervaardigde zaken.
 3. Fris Webdesign mag een logo en of tekst op de onderzijde van de website plaatsen als referentie naar Fris Webdesign die de website gemaakt heeft.
 4. Fris Webdesign zal ook in zijn portfolio verwijzen naar de website of andere commerciële bestanden van de gerealiseerde projecten. Enkel de openbare gegevens zullen gebruikt worden.


Artikel 12: Privacy

 1. Uw persoonsgegevens worden door Fris Webdesign slechts gebruikt om het aanmaken van de diensten en daarnaast voor de administratie, het CRM systeem van Fris Webdesign en de registrar van de domeinnaam. Deze gegevens zullen verder niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. 
 2. Fris Webdesign heeft het recht om jouw website te promoten als een dienst die zij hebben gemaakt.
 3. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk.
 4. De opdrachtgever is ook akkoord met het privacy document op de website. Deze maken integraal deel uit van van deze algemene voorwaarden: https://friswebdesign.be/privacy-policy/
 5. De opdrachtgever is ook akkoord met het cookiebeleid op de website. Deze maken integraal deel uit van van deze algemene voorwaarden: https://friswebdesign.be/cookiebeleid/
 6. Alle persoonsgegevens in het beheer van Fris Webdesign kunnen verwijderd worden op verzoek van de opdrachtgever. De persoonsgegevens kunnen niet verwijderd worden tijdens lopende overeenkomsten.


Artikel 13: diensten

 1. Bij domeinnamen zal Fris Webdesign fungeren als persoon die deze zal aankopen voor de opdrachtgever en beheren. Deze domeinnaam moet jaarlijks betaald worden en kan opgezegd worden minimum een maand voor de verlenging ervan.
 2. De hosting en onderhoud zal ook jaarlijks betaald moeten worden en kan ook opgezegd worden minimum een maand voor de verlenging ervan.
 3. Fris Webdesign is niet aansprakelijk voor beschikbaarheid of verlies van data van de diensten gedurende de tijd van onbeschikbaarheid van de diensten, noch schade ten gevolge van acties van de opdrachtgever of derden. Elke website wordt voorzien van een firewall en zal een SSL hebben.
 4. Volgende browsers worden minimaal ondersteund: Google Chrome en Microsoft Edge.
 5. SEO pagina klaar betekent dat de website geoptimaliseerd zal zijn qua lay-out, titels zal bevatten die overeenkomen met de beschrijving/doelstellingen van de website en de website zal zoekwoorden bevatten. Dit is exclusief het copywriting / SEO optimaliseren van de tekst.


Artikel 14: Onderhoudscontracten 

 1. Onderhoudscontracten worden jaarlijks verlengd en zijn van onbepaalde duur.
 2. Onderhoudscontracten houden enkel het updaten van plugins, themes en wordpress in en bevatten niet het wijzigen van de inhoud.
 3. Onderhoudscontracten dienen opgezegd te worden ten minste een maand voor de verlenging.
 4. Opdrachtgevers zonder onderhoudscontract zijn volledig zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van de website.
 5. Fris Webdesign is niet 24/24 beschikbaar en de opdrachtgever gaat er mee akkoord dat aanpassingen niet meteen kunnen uitgevoerd worden en dat het onderhoud en eventuele aanpassingen op de tijdsbepaling van Fris Webdesign zullen worden uitgevoerd volgens het best-efford principe.


Artikel 15: Slotbepaling

 1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen.
 2. Alle jaarlijkse verlengingen kunnen opgezegd worden door de opdrachtgever of Fris Webdesign per aangetekende brief of e-mail met ontvangstbevestiging, uiterlijk 1 maand voor de verlengingsdatum.
 3. Klachten over de geleverde diensten dienen binnen de 10 werkdagen aangetekend of via e-mail met ontvangstbevestiging verzonden te worden aan Fris Webdesign. Na deze termijn komt de klacht niet meer in aanmerking en kan het geen schorsing van betaling betekenen.
 4. Zowel Fris Webdesign als de opdrachtgever aanvaarden elektronische communicatie als bewijsmiddel. (bijvoorbeeld e-mail)
 5. Opdrachtgever en Fris Webdesign zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige bepaling te treffen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige bepaling in acht worden genomen.